ЗА ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО МЕЦАНИН СИСТЕМИ +359 889 053005

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА Складови Системи и Стелажи ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА Складови Системи и Стелажи ЕООД 

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на Складови Системи и Стелажи ЕООД и предоставяните чрез тях услуги  уреждат отношенията между Складови Системи и Стелажи ЕООД  (наричано за краткост Складови Системи и Стелажи) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на Складови Системи и Стелажи  и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на Складови Системи и Стелажи е страницата www.mezzanine.bg

Чл.2.  Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на Складови Системи и Стелажи  чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на Складови Системи и Стелажи без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Складови Системи и Стелажи и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Складови Системи и Стелажи да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Складови Системи и Стелажи изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни  на  www.mezzanine.bg права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на Складови Системи и Стелажи, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на Складови Системи и Стелажи, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на Складови Системи и Стелажи, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. Складови Системи и Стелажи се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. Складови Системи и Стелажи си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. Складови Системи и Стелажи не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на Складови Системи и Стелажи и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. Складови Системи и Стелажи не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница Складови Системи и Стелажи .

Чл.13. Складови системи и стелажи ЕООД обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.14. Складови Системи и Стелажи си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.